u      噎住了怎麼辦?

Ø        魚刺梗入咽喉,試行咳出或夾出,如果無法自咳出或夾出請勿喝醋或強迫挖吐,如此易造成更大傷害。

Ø        吞入尖物品,應立即禁食並送醫處理。